Hướng dẫn các khoản thu năm học 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:18' 08-09-2012
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 405
Số lượt thích: 0 người
UBND tỉnh nghệ an cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Sở giáo dục và đào tạo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1787 /SGD&ĐT-KHTC Nghệ An, ngày 03 tháng 9 năm 2012
V/v thực hiện các khoản thu chi
đầu năm học 2012-2013.

Kính gửi: - Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị;
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường THPT và các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Để triển khai thực hiện tốt trong công tác quản lý thu – chi đầu năm học 2012-2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các huyện, thành, thị, các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng một số nội dung sau đây:
I. Việc thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ.
1. Học phí:
1.1. Các văn bản qui định mức thu
- Thu học phí hệ công lập: Thực hiện theo Quyết định số 65/QĐ.UBND-VX ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An.
- Thu học phí trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động và trung tâm giáo dục thường xuyên (TT GDTX): Thực hiện theo Quyết định số 34/2011/QĐ.UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 87/2009/QĐ.UBND ngày 9 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí tại các trường bán công và trung tâm GDTX thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Thu học phí trường mầm non công lập thực hiện chương trình chất lượng cao tự chủ một phần kinh phí hoạt động: Thực hiện theo Quyết định số 40/2011/QĐ.UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh.
Mức thu học phí được quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ.UBND ngày 16/8/2011 là mức thu tối đa, các đơn vị căn cứ vào khả năng triển khai thực hiện để tham mưu mức thu học phí phù hợp với tình hình thực tế và sức đóng góp của phụ huynh. Đồng thời thực hiện đúng quy trình thu tại hướng dẫn số 1870/LN: GD&ĐT-TC-LĐTBXH ngày 04/10/2011.
Hiện tại, trong lúc cơ quan có thẩm quyền đang hoàn chỉnh các văn bản quy định của trường mầm non thực hiện chương trình chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trước mắt các đơn vị thực hiện mức thu theo Quyết định số 34/2011/QĐ.UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh.
- Thu học phí ở các trường dân lập và tư thục: Thực hiện theo Quyết định số 110/2005/QĐ.UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh.
1.2. Các văn bản hướng dẫn thực hiện
- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
- Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/52010
- Hướng dẫn số 1870/LN: GD&ĐT-TC-LĐTBXH ngày 04/10/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Tài chính – Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung về quy định học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2011-2012;
2. Dạy thêm, học thêm.
Thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về dạy thêm, học thêm.
Quy định cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh các đơn vị chờ văn bản ban hành của UBND tỉnh Nghệ An (bao gồm những nội dung được quy định tại Điều 15 của Thông tư số 17/2012/TT BGDĐT ngày